A A A

Informația privind concursul pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice ”Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în temeiul art. 69 alin. (3) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și în conformitate cu pct. 9 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1363), cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul nr. 229p din 18.05.2022 a inițiat concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”.

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

-            deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-            are studii superioare universitare;

-            are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani;

-            la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

-            cunoaște limba română;

-            nu are antecedente penale.

Dosarele de concurs va cuprinde următoarele documente:

-                        cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr. 1 a Regulamentului invocat mai sus;

-                        copia actului de identitate;

-                        copia/copiile actului/actelor de studii;

-                        copia carnetului de muncă;

-                        Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 din regulamentul invocat;

-                        certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

-                        cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-                        proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.     

Dosarul se depune la Serviciul managementul documentelor (Corina Tabacova, tel. 022-204-512) a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la adresa – MD - 2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1405, personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail cancelaria@maia.gov.md pînă la 9 iunie 2022.

Cheltuielile de participare la concurs sînt suportate de participanții la concurs.

Candidații pot anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, lista publicațiilor științifice, etc.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate la notar, certificate ”corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.
    Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copie, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate pînă în ziua desfășurării concursului. În caz de prezentare a dosarului incomplet, Comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
    În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă, actele necesare depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii. 
    Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. 

În caz de neprezentare a actelor stabilite, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
    În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător. În caz contrar nu se emite ordinul de numire.

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care unul se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul. 

Informaţii suplimentare: Nadejda Cristea, tel.  022-204-510,

                                         Rodica Reșitca, tel. 022- 204-550.