A A A

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Unității  Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, față de care Ministerul exercită funcția de fondator.

Directorul Unității are următoarele atribuții:

-           Asigură un management strategic pentru dezvoltarea și implementarea cu succes a proiectelor;

-           Planifică, organizează și coordonează implementarea proiectelor în conformitate cu normele și prevederile stipulate în Acordurile de împrumut/grant;

-           Supervizeaza managementul financiar al proiectelor;

-           Asigură finalitate documentelor de proiect, precum și documentelor standard de achiziții și debursări ale IFAD;

-           Coordonează pregătirea calitativă și în termen a lucrărilor anuale/trimestriale ale proiectelor, a bugetului, a planurilor de achiziții și a rapoartelor de progres și financiare, precum și coordonarea acestora cu organele de supraveghere;

-           Asigură auditul aferent implementării proiectelor;

-           Asigură gestionarea eficienta a resurselor proiectului într-o manieră transparentă;

-           Supervizează plățile proiectului și asigură eligibilitatea utilizării fondurilor în conformitate cu acordurile de împrumut/grant;

-           Asigură ca achizițiile de bunuri, servicii și lucrări să se desfășoare în conformitate cu proiectul și procedurile IFAD;

-           Administrează recrutarea personalului de proiect printr-un proces de selecție transparent și competitive, asigurînd un management eficient al resurselor umane, desfășurarea exercițiilor de evaluare a performanței pentru personalul de proiect;

-           Asigură suport proiectelor finanțate de IFAD pe probleme privind: i) inovațiile tehnologice, metodologice și organizaționale pentru echipele de proiect; ii) monitorizarea și controlul indicatorilor de implementare; (iii) mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru cofinanțare;

-           Facilitează un cadru/mediu de consultare eficient între UCIP-IFAD, proiecte și partenerii de implementare;

-           Asigură managementul pentru echipa UCIP pentru implementarea în mod consecvent a funcțiilor de suport și asigură o bună colaborare între Unitate și echipele tehnice ale proiectului;

-           Evaluează performanța personalului și coordonatorilor Unității;

-           Dezvoltă parteneriate cu proiecte obiective tangențiale la nivel național.

-           Prezintă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informații cu privire la activitatea Unității;

-           Coordonează în scris cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare componentele proiectelor, la etapele de negocieri cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă;

-           Aliniază activitățile desfășurate de Unitate la obiectivele documentelor de politici ale Guvernului și Ministerului;

-           Prezintă indicatorii de impact al activităților proiectelor implementate de Unitate;

-           Face propuneri Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la bugetul Unității pentru asigurarea implementării politicilor în domeniul agriculturii;

-           Elaborează propuneri anuale pentru investiţii în scopul realizării politicilor sectoriale din domeniul agriculturii;

-           Promovează politicile sectoriale din domeniul agriculturii prin organizarea instruirilor/seminarelor;

-           Urmăreşte impactul activităților desfășurate de Unitate asupra politicilor sectoriale din domeniul agriculturii și vine cu propuneri de elemente de politici sectoriale;

-           Coordonează activitățile ce țin de realizarea politicilor sectoriale cu autoritățile publice centrale responsabile de implementare și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

 

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are capacitate deplină de exercițiu;

3) superioare în economie, finanțe, agricultură sau un domeniu conex

4) abilități lingvistice: cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză. Limba rusă constituie un avantaj;

5) nu are antecedente penale.

6)    cel puțin 10 ani de experiență în administrare, finanțe, economie sau alte departamente relevante ale unei organizații naționale sau internaționale;

7)    cel puțin 10 ani de experiență în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală și agricolă;

8)    cel puțin 2 ani de experiență în planificare strategică;

9)    experiență în managementul proiectelor/echipelor de proiect, preferabil pe segmente finanțate de donatori și/sau în domeniul agricol/rural;

10)  abilități excelente de gestionare a calculatorului (inclusiv Word, Excel, PowerPoint și Access);

    11) abilități excelente în comunicare, leadership, soluționare de probleme, gândire critică și abilități analitice, folosind creativitatea și inovația;

12)abilități excelente de planificare și organizare, atenție la detalii și abilitate de a lucra și de a performa în condiții de presiune.

 

Documentele se depun în copii, însoțite de originale la cancelaria Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, adresa –mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1405, personal sau prin intermediul unui reprezentant,  pînă la data de 04 aprilie 2022 ora 1600.

Dosarele de concurs vor cuprinde următoarele documente:

        1) cererea de participare la concurs;

2) scrisoarea de motivare și curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

3) copia actului de identitate;

4) copiile diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care confirmă ocuparea funcțiilor respective;

6) certificat de cazier judiciar;

7) proiectul programului de management al UCIP-IFAD pentru 5 ani;

8) certificat care atestă cunoașterea limbi engleze, eliberat de către o persoană juridică autorizată;

9) acte ce certifică experiența candidatului.

 

Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunțului, informației privind concursul) sunt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe acte etc.) sunt suportate de participanții la concurs

 

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-204-583

Persoana responsabilă – Nadejda Cristea, șef al Serviciului management resurse umane