RAPORTUL de activitate al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru 100 de zile

Activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

în primele 100 zile

 

Pentru Republica Moldova, sectorul agroindustrial este, cu certitudine, mai mult decît o prioritate pe agenda guvernării, dar şi o verigă importantă a economiei naţionale, cedînd, pe parcursul ultimilor ani, poziţia de echilibru, cu o pondere în PIB – de peste 21 la sută, 42% din totalul exporturilor, dar şi un coeficient important - de peste 35 la sută din populaţia antrenată în cîmpul muncii. Indicatori – vulnerabili la un şir de provocări complexe, precum: schimbările climatice tot mai agresive, fluctuațiile economice, insuficienţa forţei de muncă, iar de curînd – și efectele COVID-19.

În context, pentru menținerea și consolidarea acestor indicatori grăitori pentru economia națională, Guvernul a sporit accentele pe promovarea unor politici corelate și multidimensionale în domeniul agroalimentar, poziționîndu-l în lista priorităților Guvernului și reflectîndu-l complex în documentele de politici strategice de profil. Iar de comun cu statele-partenere, comunitatea donatorilor și asociațiile de profil, s-a reușit promovarea unor acțiuni, cu impact sistemic major, pe următoarele segmente:

 

Consolidarea cadrului de politici aferent segmentului agroalimentar prin elaborarea/promovarea unui șir de documente de politici strategice, examinate în cadrul mai multor întrevederi cu asociațiile de profil în vederea dezvoltării și modernizării sectorului:

 • Strategia Națională pentru Dezvoltarea Agricolă și Rurală 2022-2027;
 • Programul de dezvoltare a sectorului vitivinicol al RM 2030;
 • Programul de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui;
 • Programul național de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui;
 • Programul național de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii;
 • Programul național de dezvoltare a sectorului de acvacultură;
 • Programul național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine;
 • Programul privind dezvoltarea sectorului hidroameliorației;
 • Legea privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice.

 

Perfecționarea politicii de subvenționare în agricultură și consolidarea capacităților instituționale de profil

 • Majorarea Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (FNDAMR) cu 435 mln lei: de la 1100 mil.lei – la 1535 mln lei și, în consecință, deblocarea procesului de achitare a datoriilor către producătorii agricoli care nu au primit subvenții în avans și post-investiționale pentru anul 2020.
 • Contribuție la modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, care prevede: sporirea accesului producătorilor agricoli micro, mici și mijlocii la sursele Fondului, accesul sporit la subvenții a instituțiilor de învățămînt și cercetare-inovare din domeniul agricol, a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, dar și extinderea categoriilor de beneficiari ai subvențiilor majorate pentru sectorul zootehnic și pentru producătorii agricoli care se asociază.
 • Ajustarea cadrului normativ secundar privind asigurarea subvenționată în agricultură, ce prevede aprobarea Listei riscurilor şi a bunurilor agricole ale căror prime de asigurare se subvenționează din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, ce derivă din mărimea investițiilor, precum și a importanței anumitor culturi sau specii de animale pentru economia națională și securitatea alimentară.
 • Inițierea unui exercițiu complex de restructurare/consolidare a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și perfecționare a legislației de profil, menită să să revizuiască direcțiile de stimulare financiară din partea statului, dar și modalitatea de distribuire a acesteia, prin modificarea:

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR.

 

Atragerea asistenței externe pe segmentele aferente dezvoltării segmentului agroalimentar și consolidarea dialogului cu statele-partenere/comunitatea donatorilor

 • Extinderea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (pînă la 31.05.2023), în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014, care va oferi soluții financiare la condiții avantajoase pentru companiile din sectorul horticol și vitivinicol al RM, în limitele a circa 60 mln. Euro.
 • Promovarea cadrului normativ și negocierea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) - (a patra finanțare adițională) în cadrul "Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)". Acesta prevede acordarea unui grant în valoare de 3,105 milioane dolari SUA în vederea atenuării degradării terenurilor și creșterii productivității agricole prin aplicarea activităților de management durabil al terenurilor.
 • Ratificarea Acordului de Cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova”, ce prevede sporirea competitivității sectorului agroalimentar și a exportului de produse agricole, prin deschiderea pieței UE pentru produsele de origine animală (carne de pasăre, ouă, lapte și produse lactate), dar și consolidarea capacităților de export a sectorului horticol, în marja unui buget de 3 800 mii USD.
 • Semnarea Acordului dintre MAIA și FAO pentru implementarea Proiectului TCP/MOL/3803 Suport pentru fermierii mici, în particular din sectorul zootehnic, menit să sporească reziliența fermierilor, productivitatea și să consolideze poziția acestora pe piața locală. Valoarea proiectului – 265 mii USD.
 • Inițierea aspectelor aferente finanțării proiectului ”Reabilitarea Sistemelor Centrale de Irigare din Moldova” de către OFID/OPEC, privind reabilitarea a 3 stații centrale de irigare, selectate în bază de concurs. Costul proiectului este de 10,0 mln USD, inclusiv 550 mii USD grant pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție, dezvoltarea capacitaților instituționale, etc. Este o activitate ce completează activitățile IFAD, realizate prin prisma Proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” targhetat spre dezvoltarea rețelelor de irigare și majorarea productivității culturilor agricole.
 • Inițierea discuțiilor cu partenerii de dezvoltare privind identificarea surselor financiare pentru Construcția unui Centru Agroalimentar modern, inclusiv prin preluarea bunelor practici comunitare din cadrul statelor-partenere, antrenarea unui expert internațional, dar și organizarea unor ședințe consultative cu Asociațiile de profil din sectorul agricol, pentru dezvoltarea și implementarea uni concept funcțional/optim conex;
 • Acordarea suportului financiar fără dobânda producătorilor agricoli în cadrul programelor gestionate de Agenția pentru Dezvoltarea si Modernizarea Agriculturii în sumă de peste 120 mln de lei, în ultimele 3 luni,  în scopul modernizării tehnicii agricole;
 • Valorificarea primei tranșe de 3 milioane de USD, din Creditul Japonez pentru procurarea a 70 tractoare de origine Japoneza și redirecționarea sumei de 35 mln lei sectorului zootehnic, pentru procurarea tehnicii și utilajului necesar;
 • Intensificarea colaborării cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României în domeniul dezvoltării rurale, preluarea bunelor practici în domeniul elaborării cadrului normativ privind dezvoltarea rurală și implementarea Programului LEADER;
 • Inițierea dialogului cu partenerii de dezvoltare (FAO) pe marginea demarării unui proiect pilot de digitalizare a agriculturii pentru producătorii agricoli;
 • Desfășurarea unui șir de întrevederi cu exponenții corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova/comunitatea donatorilor pe subiecte aferente segmentului agroalimentar, în cadrul cărora au fost abordate particularitățile cooperării bilaterale și prezentate domeniile prioritare pentru suport și investiții.  

 

Consolidarea cadrului normativ în domeniul funciar și îmbunătățirilor funciare, inclusiv în eliminarea barierelor pentru dezvoltarea sistemelor de irigare:

 • Elaborarea Conceptului privind reabilitarea sistemelor de irigare pe o suprafață de 68 mii ha (reabilitarea/construcția a 117 stații de pompare), cu un cost estimativ de 4,2 mlrd lei și remiterea acestuia în adresa Ministerului Finanțelor, pentru identificarea surselor financiare, elaborat în baza Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, HG 864/2020;
 • Elaborarea și promovarea proiectului HG în scopul excluderii unor impedimente la irigarea terenurilor agricole - consultat cu Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, Fondul de Dezvoltare Durabilă și alte părți interesate;
 • Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului în vederea facilitării procesului de creare a fîșiilor forestiere de protecție a cîmpurilor;
 • Elaborarea proiectului HG cu privire la modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, ce prevede majorarea sancțiunilor pentru a disciplina deținătorii de terenuri de a nu deteriora stratul fertil de sol al terenurilor agricole, contribuind astfel la ameliorarea solurilor terenurilor agricole, creșterea cantității și calității producției agricole și îmbunătățirea mediului înconjurător.

 

Racordarea politicilor sanitar-veterinare naționale la standardele și normele comunitare:

 • În contextul realizării Studiului de fezabilitate pentru Unitatea de prelucrare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, Ministerul a examinat Rapoartele privind colectarea și evaluarea datelor și soluției tehnice/operaționale prezentate de echipa de experți IFC și a deecis asupra prelucrării tuturor tipurilor de subproduse într-o singură unitate. Totodată, a fost identificată locația pentru amplasarea viitoarei Unități de prelucrare a subproduselor.
 • Crearea, în premieră, a Colegiului medicilor veterinari din Republica Moldova, menit să apere drepturile și interesele medicilor veterinar, să reprezinte profesia de medic veterinar în raport cu autoritățile publice naționale, organizațiile internaționale și mediul de afaceri, să asigure dezvoltarea profesională continuă a medicilor veterinari;
 • În vederea obținerii dreptului de export a cărnii de pasăre și a ouălor de categoria B în UE, au fost elaborate/promovate:

- Proiectul HG pentru aprobarea normei sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;

- Proiectul HG de modificare a HG nr. 1208/2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman;

Proiectul HG de modificare a HG nr.773/2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre;

- Proiectul HG de modificare a HG nr.221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

- Proiectul HG cu privire la aprobarea listei fructelor și legumelor proaspete supuse controlului de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete.

 

Consolidarea politicilor aferente dezvoltării sectorului vitivinicol

 • Modificarea Legii 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice, menit să îmbunătățească/faciliteze activitatea agenților economici din domeniul reglementat de Legea sus-citată;
 • Modificarea reglementării tehnice ”Organizarea pieței vitivinicole”, aprobată prin HG 356/2015, ce are drept scop asigurarea cerințelor consumatorilor cu produse noi solicitate pe piață (vinuri dezalcoolizate);
 • Modificarea statutului Oficiului Național al Viței și Vinului și a Regulamentului Fondului Viei și Vinului (FVV), aprobat prin HG 726/2012, menite să sporească transparența activității instituției și să reducă povara financiară a agenților economici/diminuarea contribuțiilor obligatorii la FVV, prin excluderea unor categorii de produse pentru care plata este obligatorie.

 

 

Intensificarea politicilor de promovare a produselor agroalimentare autohtone, atît pe piața internă, cît și pe cele externe:

- Intensificarea cooperării cu instituțiile de profil comunitare, în vederea promovării produselor moldovenești pe piața europeană, precum și inițierea dialogului privind facilitarea/intensificarea comerțului cu produse agroalimentare, abordarea rețelelor comerciale pe segmentul comercializării/promovării locale a produselor autohtone. Aspecte care vor permite intensificarea comerțului, oferind alternative de perspectivă mediului de afaceri.

- Crearea platformelor regionale de comercializare a producției autohtone în centrele raionale, inclusiv în perioada de desfășurare a celei de a XXXIX-a ediții a Expoziției internaționale specializate de mașini, echipamente și tehnologii pentru complexul agroindustrial MOLDAGROTECH – AUTUMN și FARMER, cu organizarea tîrgului ”Toamna de Aur”.

- A fost agreată subvenționarea înființării plantațiilor pomicole și viticole cu soiurile înregistrate în cataloagele Uniunii Europene, care nu se regăsesc în catalogului soiurilor de plante din RM, dar și inițiate procedurile de revizuire a sortimentului din catalogul soiurilor de plante;

- Aprobarea proiectului, va încuraja activitatea agenților economici, inclusiv prin facilitarea exportului de fructe și legume proaspete și totodată, va crea premise pentru plasarea pe piața internă a unor produse mai calitative, inclusiv din import.

- Intensificarea dialogului între instituțiile statului, mediul asociativ și de afaceri, prin identificarea și soluționarea barierelor ce țin de valorificarea producției horticole din roada anului 2021;

- Inițierea unui dialog constructiv cu lanțul unităților  comerciale și a organizat  un șir de vizite în vederea promovării produselor autohtone pe rafturile rețelelor comerciale.

 

Priorități prospective de dezvoltare a sectorului agroalimentar, per ansamblu

Guvernul conștientizează necesitatea sporirii imunității sectorului agricol la factorii de risc și va pune presiune continuă pe adaptarea la noile realități și promovarea stringentă a următoarelor acțiuni, cu impact sistemic major, rămînînd un partener de încredere pentru întreaga comunitate agricolă:

 • consolidarea cadrului de politici aferent segmentului agroalimentar prin aprobarea unor documente de politici strategice, menite să optimizeze dezvoltarea sectorului, să reseteze dezideratele de pe Agenda guvernării și să revizuiască direcțiile de stimulare financiară din partea statului;
 • reducerea regiunilor agricole afectate de dezastrele naturale şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin:

- reabilitarea și extinderea sistemelor de irigare;

- dezvoltarea sistemelor de acumulare a apelor pluviale;

- extinderea suprafețelor protejate de grindină;

 • investiții în modernizarea, restructurarea şi creșterea competitivității exploatațiilor agricole cu accent pe fermele de familie;
 • promovarea produselor agroalimentare autohtone, atît pe piața internă, cît și pentru export;
 • revitalizarea sectorului zootehnic și sprijinirea acestuia prin perfecționarea politicii de subvenționare, cu accente sporite pe:

- modernizarea exploatațiilor zootehnice;

- majorarea șeptelului de animale;

- sporirea competitivității în fermele zootehnice.

 • utilizarea îngrășămintelor organice, în vederea restabilirii calității solului, afectat de utilizarea în exces a fertilizanților;
 • susținerea agriculturii ecologice cu impact nu doar asupra protejării mediului, dar și din perspectiva asigurării sănătății consumatorilor;
 • reorientarea fermierilor spre culturi mai rezistente la condiții de secetă și stimularea agriculturii intensive, cu valoare adăugată sporită;
 • relansarea segmentului de producere a materialului semincer și asigurarea producătorilor agricoli cu material semincer autohton de calitate, adaptat la condițiile climatice, ce ar permite obținerea unor recolte stabile.
 • desfășurarea acțiunilor de conștientizare a producătorilor agricoli asupra necesității stringente de implementare a bunelor practici agricole, inclusiv prin respectarea asolamentului, utilizarea materialului semincer de calitate, reducerea cheltuielilor de cost a producției, asigurarea exploatațiilor de diferite riscuri de producție, etc;
 • promovarea echipamentelor și inovațiilor pentru lucrări mecanizate, inclusiv a procesului de recoltare, dar și identificarea soluțiilor moderne pentru depozitarea și manipularea post-recoltare a fructelor.
 • transpunerea standardelor şi cerinţelor de calitate, siguranţă şi control;
 • dezvoltarea serviciilor de educaţie, cercetare şi extensiune în sectorul agroalimentar, inclusiv atragerea tinerilor în agricultură și asigurarea succesiunii în afacerile agricole, prin:

- pregătirea profesională adaptată pieței;

- îmbunătățirea calității predării și conținutul actualizat al programelor de studii;

- promovarea noilor tehnologii în agricultură și crearea unei comunități de tineri promotori ai inovației și antreprenoriatului, etc.